top of page

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard ook tussen de leverancier en de opdrachtgever.

Opdrachtgever is wie de order geplaatst heeft, leverancier is wie aanvaard heeft de order uit te voeren. Bevestiging via mail of andere vorm van tekstbericht volstaat om de voorwaarden te aanvaarden.

Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen de partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Deze voorwaarden primeren altijd op de voorwaarden die van de opdrachtgever en/of een derde uitgaan. Andere voorwaarden dan deze zijn slechts aan de leverancier tegenstelbaar indien die uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard werden. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege de leverancier gedaan gelden slechts ten titel van inlichting en binden de leverancier niet, behalve indien door de leverancier schriftelijk of via email anders is vermeld. Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden en/of door gewijzigde wensen van de opdrachtgever. Merkt de leverancier bij de briefing of tijdens de werkzaamheden dat de specifieke vraag van de opdrachtgever meer werk en tijd vraagt dan een standaardvraag zoals opgesteld in de offerte, dan kan deze alsnog een nieuwe offerte opstellen. Een offerte gedaan door de leverancier heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

Prijsopgave

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van de leverancier zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden en/of door gewijzigde wensen van de opdrachtgever.

Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door de leverancier wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en leverancier met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden de leverancier eerst nadat deze schriftelijk door de leverancier zijn bevestigd.

Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van de leverancier dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

 

DE UITVOERING VAN
DE OVEREENKOMST

Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hem aangeleverde materialen zoals logo’s, fotomateriaal, filmmateriaal en ander materiaal waarmee de leverancier moet werken.

Correctierondes

(In het geval er met een offerte wordt gewerkt. Dit geldt niet voor opdrachten die per uur of per dag worden betaald.)

Indien er iets anders vermeld staat in de offerte omtrent het aantal correcties, dan geldt de vermelding op de pagina van de prijszetting.

In de offerte zitten telkens 2 correctierondes ingebrepen per drager. De feedback op 1 logo/ontwerp geldt als 1 correctieronde. Zijn er meerdere logo’s/ontwerpen die de opdrachtgever verder uitgewerkt wil zien? Dan geldt de correctie per logo/ontwerp als 1 correctieronde. Vanaf de 3de correctieronde wordt €60 (excl. BTW) extra aangerekend per uur. M.a.w. als er in het eerste voorstel 3 logo’s/ontwerpen zitten die de leverancier moet aanpassen, dan wordt voor het 3de logo/ontwerp €60 (excl. BTW) per uur bijgefactureerd.

Wanneer er maar 1 logo/ontwerp wordt weerhouden, dan kan dit logo/ontwerp nog 2 keer aangepast worden. Ook hier geldt
vanaf de 3de correctieonde een meerprijs van €60 (excl. BTW) per uur.

In het geval dat er geen enkel ontwerp weerhouden wordt

Wanneer er geen enkel logo/ontwerp weerhouden wordt, wordt uitgegaan van een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is moeilijk in te schatten of het lag aan de interpretatie van de briefing door de leverancier, of aan jouw overdracht van de briefing door de opdrachtgever.

Wanneer er een ontwerp  volledig opnieuw moet worden gemaakt, vindt er eerst een nieuwe briefing plaats. Beide partijen zoeken samen naar nieuwe opties. Het gaat over een gedeelde verantwoordelijkheid. Voor een volledig nieuw ontwerp rekent de leverancier 50% van het initiële bedrag aan voor het tweede ontwerp. De prijs voor het voor het eerste ontwerp blijft gelden en wordt ook doorgerekend. Daarna gaat de werkwijze gewoon verder zoals anders.

In het geval dat de kleuren, lettertypes en stijlelementen helemaal herbekeken moeten worden

Wanneer door het herbekijken van het logo/ontwerp de keuze van de kleuren, het lettertype en andere stijlelementen ook volledig moeten veranderd worden, wordt hiervoor €60 (excl. BTW) per uur aangerekend.

Gebruik andere toeleveranciers

Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. De leverancier houdt zich voor de uitvoering van die opdracht - waar nodig - beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan de leverancier, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. De leverancier is niet verantwoordelijk voor het brengen of ophalen van materialen van toeleveranciers (bv. de drukker). Indien de opdrachtgever dit toch wenst, wordt hiervoor een nader te bepalen meerkost gerekend bij de offerte.

De leverancier is niet verantwoordelijk voor het aanmaken van een domeinnaam, het beheer of andere technische toepassingen die horen bij het aanmaken of onderhouden van een website. 

Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.
De eindverantwoordelijkheid en de laatste goedkeuring liggen bij de opdrachtgever.

Termijn van levering

De door de leverancier vooropgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van een ontwerp zijn steeds slechts indicatief en geen bindende termijnen. Levering van het te volbrengen ontwerp aan de opdrachtgever na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan.

 

AUTEURSRECHT, MODELLENRECHT EN EIGENDOMSRECHT

Auteursrecht en industriële eigendom

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door de leverancier, komen toe aan de leverancier. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij de leverancier.

Auteursrechthebbende

De leverancier garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van de leverancier het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Naamsvermelding

De leverancier is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van de leverancier is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van de leverancier openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als de leverancier dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van de leverancier en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van de Leverancier/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

Eigendom bij leverancier

Zolang geen nadere afspraken tussen de leverancier en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door de leverancier aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van de leverancier.

GEBRUIK EN LICENTIE

Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de leverancier, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen. 

Ruimer gebruik

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten. 

Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de leverancier veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging de leverancier als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door leverancier gehanteerde honorariumtarieven.

Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft de leverancier de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Bewijsexemplaren

De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, de leverancier kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.

HONORARIUM

Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium, dient de opdrachtgever eveneens te betalen aan de leverancier de kosten die de leverancier voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten.

Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien de leverancier door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

Gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

Periodieke facturatie

De leverancier heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.

 

BETALING

Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur tenzij anders overeengekomen. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro.

Periodieke betalingen

De leverancier heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.

Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door de leverancier binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

 

HERROEPEN EN BEËINDIGEN OPDRACHT

Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat de leverancier zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

Wanneer de leverancier per uur of per dag werkt, dan wordt verwacht van de opdrachtgever dat het wegvallen van opdrachten of het minder lang duren van opdrachten zo snel mogelijk gecommuniceerd wordt. Wanneer een volledige dag wegvalt en dit de dag voorgaand aan de dag van de opdracht wordt gecommuniceerd, dan zal de leverancier 6 uur van de 8 uur aanrekenen. Wanneer er een aantal uur werd afgesproken (bijvoorbeeld 4u), dan zullen al deze uren volledig worden aangerekend. Wanneer de dag van de opdracht zelf blijkt dat de opdracht sneller gedaan is, dan rekent de leverancier de volledige dag/het volledig aantal uren aan.

Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van de leverancier bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van de leverancier redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft de leverancier het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van de leverancier redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft de leverancier, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Aansprakelijkheid

De Leverancier kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.

Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de leverancier voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het de leverancier toekomende honorarium.

 

KLACHTEN

Klachten

Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest per aangetekende brief en binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen geschieden. Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzen dingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan, vanaf ontvangst van de factuur. Indien binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de opdrachtgever de geleverde artikels volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een deel van het geleverde werk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.

Onder voorbehoud van de toepassing van de wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, is de leverancier niet aansprakelijk voor directe schade veroor zaakt aan de klant zoals winstderving.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die worden verrekend tegen de prijs van de bijkomende exemplaren.

Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de leverancier niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Materialen van de opdrachtgever - risico

Behoudens andersluidende overeenkomst, geschiedt de levering ten huize van de leverancier. vracht - en verpakkingskosten zijn ten laste van de opdrachtgever. De goederen reizen voor risico van deze laatste. De ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, clichés, kleurenselecties, informaticamateriaal en al de goederen toevertrouwd door de opdrachtgever en die in de werkhuizen berusten blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van elke verantwoordelijk heid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van bewezen opzet, grove schuld van de leverancier of van diens aangestelden of lasthebbers of wanneer bovengenoemde bewaargeving één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst is. hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken en voor de waren of leveringen voor de opdrachtgever bestemd. tenzij voorafgaande overeenkomst, worden de bewarings kosten in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze werken, leveringen, goederen of andere voorwerpen, als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.

Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

OVERIGE BEPALINGEN

Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden de leverancier niet behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover de leverancier de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

Belgisch recht

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van de Leverancier is het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is.

bottom of page